สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ใบสมัครนักศึกษาสหกิจ / ฝึกงานทั่วไป

ประเภท
1. ข้อมูลส่วนตัว
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : *    
วันหมดอายุ : * ออกให้โดย : *
กรุ๊ปเลือด : * ภูมิลำเนา : *
เชื้อชาติ : * สัญชาติ : *
ศาสนา : * สถานภาพสมรส :
สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน : สถานภาพทางทหาร :
โรคประจำตัว :    
       
คำนำหน้าชื่อ :    
ชื่อภาษาไทย : * นามสกุลภาษาไทย : *
 
   
ชื่อภาษาอังกฤษ : * นามสกุลภาษาอังกฤษ : *
       
เบอร์มือถือ : * อีเมล์ : *
วัน/เดือน/ปีเกิด : * อายุ : *
ที่อยู่ : * ซอย:
ถนน : แขวง/ตำบล : *
เขต/อำเภอ : * จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์ *    
       
กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้ : * ความสัมพันธ์ : *
ที่อยู่ : *    
เบอร์มือถือ : *    
2.ประวัติทางการศึกษา
ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา :

สาขาวิชา/แผนก : *
คณะ : * ชั้นปีที่ :
เกรดเฉลี่ย : *    
ชื่อสถานศึกษา : *
ที่อยู่ : * ซอย :
ถนน : แขวง/ตำบล : *
เขต/อำเภอ : * จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *    
อาจารย์ที่ปรึกษา : *    
เบอร์มือถือ : * อีเมล์ : *
       
3.ลักษณะงาน / ประเภทงานที่ต้องการฝึก (โปรดเลือกตามพื้นฐานความสามารถของตนเองและเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.1 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Geographic Information System (GIS) เช่น นำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูล GIS / ทำแผนที่ เป็นต้น
Remote Sensing (RS) เช่น การแปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม / การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล / การสร้างแบบจำลอง 3มิติ เป็นต้น
Global Navigation Satellite System (GNSS) เช่น การสำรวจรังวัด เป็นต้น
Web Mapping เช่น พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3.2 การพัฒนาระบบสนับสนุน
งานพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
งานพัฒนาฐานข้อมูล
3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้
งานฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ
งานสื่อสารวิทยาศาสตร์ : ผลิตบทความภูมิสารสนเทและสื่อสิ่งพิมพ์
งานสื่อสารวิทยาศาสตร์ : ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิสารสนเทศ
งานฝึกอบรมภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ
3.4 งานพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและอากาศยานไร้นักบินขับ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า
งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
งานวิศวกรรมโทรคมนาคม
งานวิศวกรรมสมองกลฝังตัว
งานวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุ
งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
งานวิศวกรรมวัดคุม
3.5 ระบบโครงสร้างสนับสนุนการปฏิบัติการดาวเทียม
งานรับสัญญาณดาวเทียม งานควบคุมดาวเทียม
งานวิศวกรรมระบบดาวเทียม งานผลิตข้อมูลดาวเทียม
งานวิเคราะห์วงโคจร งานวางแผนถ่ายภาพ
3.6 ระบบโครงสร้างด้านวิศวกรรมดาวเทียม
งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุ
งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
3.7 งานภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์
งานประสานงานต่างประเทศ งานนโยบายและแผนพัฒนาองค์กร
งานออกแบบสื่อ กราฟฟิค ประชาสัมพันธ์องค์กร    
3.8 งานบริหาร
งานคลัง งานพัสดุ
งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป
อื่นๆ    
       
4.สถานที่ฝึกงานที่สามารถเข้ารับการฝึกงานได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550- แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ)
สำนักงานบางเขน (อาคาร 5 ชั้น -พหลโยธิน กรุงเทพฯ)
สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต(ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
       
5.ช่วงเวลาการฝึกงาน
ตั่งแต่วันที่ : * ถึงวันที่ : *
       
6.ความสามารถทางภาษา
การสื่อสารภาษาอังกฤษ : TOEIC / TOFEL (ถ้ามี)
ภาษาอื่นๆ :  
7.ทักษะทางคอมพิวเตอร์
Ms Office : Photoshop,LLustrator :
GIS : Remote Sensing :
อื่นๆ    
สามารถออกภาคสนามได้ ได้
ไม่ได้

   
       
8. การเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดบ้าง ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกเหนือจากการเรียนปกติ
   
       
9. หลักสูตรฝึกอบรมและการประชุมวิชาการที่เข้าร่วม
   
       
10.เอกสารประกอบการสมัคร
จดหมายจากสถาบันการศึกษา : *    
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : *    
เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript) : *    
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 : *