คำชี้แจง   

 

1. แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2557  ภายหลังการเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมฯ กับ สทอภ.
2. ขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้จากการติดตามในครั้งนี้จะนำเสนอในภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลใดโดยเฉพาะ และจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการปฏิบัติงานของผู้รายงาน

 
 
รายชื่อหลักสูตร

ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป

1. ผู้ข้อมูล เพศ หญิง ชาย

2. อายุ               

3. หน่วยงาน      อื่นๆ

4. สายงาน    


5. ซอฟต์แวร์ภูมิสารสนเทศที่ท่านใช้งานปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                 

                  Arc GIS

6. โครงการหรืองานที่หน่วยงานของท่านดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นโครงการประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

1.หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมฯ จาก สทอภ.  สามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปใช้ประโยชน์การทำงานได้ในระดับใด
ข้อ หัวข้อ มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1.1 ความรู้ในหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมได้รับ สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
1.2 ทักษะการใช้ Software
1.3

การทราบแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศ

1.4 ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น GNSS
1.5 การประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงานจริง
1.6 สามารถดำเนินโครงการด้านภูมิสารสนเทศได้
1.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้มาพัฒนางาน
1.8 สามารถวางแผนการทำงานได้
1.9 สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานได้
1.10 สามารถเลือกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1.11 ประสิทธิภาพในการทำงาน
1.12 ปริมาณผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้น
1.13 คุณภาพงานเพิ่มขึ้น
1.14 เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 
  2. เรื่องใดที่ท่านอยากให้ สทอภ. ปรับปรุงแก้ไขในการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เนื่องจาก / เพราะ :

 
 

ส่วนที่ 3  ความต้องการเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

 

1.  หาก สทอภ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ท่านสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหรือไม่

 
  2. ท่านสนใจเข้าฝึกอบรมฯ เรื่องใดบ้าง  (โปรดเรียงลำดับ)
 
  อันดับที่ 1
  รูปแบบการเรียนการสอน
   ลักษณะการฝึกอบรม
 


  จำนวนวันที่ต้องการฝึกอบรม
 

 
  อันดับที่ 2
  รูปแบบการเรียนการสอน
 
  ลักษณะการฝึกอบรม
   จำนวนวันที่ต้องการฝึกอบรม
 


 
  อันดับที่ 3
  รูปแบบการเรียนการสอน
 
  ลักษณะการฝึกอบรม
   จำนวนวันที่ต้องการฝึกอบรม
 


 
 

6. ความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศของ สทอภ. (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
 
 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม