คำชี้แจง

1. แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายหลังการเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมฯ กับ สทอภ.
2. ขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้จากการติดตามในครั้งนี้จะนำเสนอในภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลใดโดยเฉพาะ และจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการปฏิบัติงานของผู้รายงาน

รายชื่อหลักสูตร *
ส่วนที่ 1 .1   ข้อมูลผู้ถูกประเมิน / ผู้ผ่านการฝึกอบรม
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ส่วนที่ 1.2    ข้อมูลผู้บังคับบัญชา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
Email
ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของ สทอภ.
เหตุผลที่ท่านอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม ณ สทอภ.  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


เช่น เนื้อหาการบรรยาย ปฏิบัติการ การสำรวจภาคสนามส่วนที่ 3  การติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
1. หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมฯ จาก สทอภ.  สามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปใช้ประโยชน์การทำงานได้ในระดับใด
หัวข้อ ระดับ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด
1.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด
1.3

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด

1.4

โดยภาพรวมผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ทั้งข้อ 1.1 - ข้อ 1.3  ในระดับใด


2.  ท่านมีความต้องการให้มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในระดับใด
มีความต้องการมาก


3. การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรูปแบบใด ที่ท่านต้องการจัดให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนที่ 4  การรับข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารของ สทอภ. ช่องทางใดมากที่สุด
4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม